04.20.2018 22:23
XƏBƏR MENYUSU
Axtar
...
№ 1
2004-cü ilin dekabr ayından çıxır.
Təsisçi
Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları (ABADA) İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə Şöbəsində 16 sentyabr 2004-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

ŞƏHADƏTNAMƏ: 0104-P72-40981
Fi­rən­giz MƏM­MƏ­DO­VA, Azər­bay­can Mül­ki Avia­si­ya Mu­ze­yi di­rek­to­ru­nun müa­vi­ni Mənbə: «Xalq qəzeti», 11 may 2008-ci il. Məmnunluq hissi ilə qeyd et­­mək istəyirik ki, öl­kə­miz­də bey­nəlxalq hüquq nor­ma­la­rı­na əsas­la­nan demokratik və hü­qu­qi dövlət qu­ruculuğu, vətəndaş cə­miyyətinin for­malaşması, dün­ya­da baş verən qlo­ballaşma və iq­ti­sadi inteqrasiya pro­sesləri kon­teks­tində yeni iqtisadi in­kişaf kur­su­nun mü­əy­yən­ləş­di­ril­­mə­si məhz ümum­mil­li liderimiz Hey­dər Əliyevin uzaq­gö­rən siyasətinin nə­ti­cə­sidir. Azərbaycanda ümum­­milli lider Hey­­­dər Əliyevin tə­şəb­­­bü­sü və gərgin əmə­­yi sa­yəsində hə­ya­­ta ke­çi­rilən iri­miq­yas­­lı trans­milli enerji və nəq­liyyat la­yi­hə­lə­ri - "Əs­rin mü­qa­vi­lə­­si", Av­ropa-Qaf­qaz-Asiya "TRA­SE­KA" nəq­liy­yat dəh­li­zi, Bakı-Tbi­li­si-Ceyhan neft kə­mə­­ri, Bakı-Tbilisi-Ər­zu­rum qaz kə­­məri və di­gər qlobal-iqtisadi la­yi­­hələr ölkəmizi re­gi­on­da lider döv­­lətə çevirmiş və bü­tün dün­ya­da yeni qarşılıqlı faydalı əmək­daş­­lıq və tərəfdaşlıq im­kan­la­rı­nın ge­­nişlənməsinə əhə­miy­yət­li töh­fə ver­­mişdir. Bu la­yi­hə­lə­rin real­laş­ma­sı ölkəmizin ta­ri­xin­də ye­ni dövr açmış, hərtərəfli di­na­mik in­ki­­şafın, o cümlədən elm və təhsil sa­­­həsində tərəqqinin tə­mə­lini təş­kil edə­rək müs­tə­qil­li­yi­mi­zin iq­ti­­sadi bü­növrəsinin möh­kəm­­lən­mə­­si və Azər­baycanın bu gün dün­­yada ana­lo­qu olmayan temp­lə da­­vamlı in­ki­şa­fı üçün zə­min ya­rat­mış­dır. Bütün bun­lar isə, öz növ­bə­sində, xal­qı­mı­zın ümum­mil­li li­de­ri Heydər Əli­ye­vin ide­ya­la­rının ger­çəkləşməsinin par­laq tə­­cəs­sü­mü­dür. "Azərbaycan xalqının ümum­mil­li li­deri Heydər Əliyevin 85 illik yu­­­bi­leyi haqqında" Azərbaycan Res­­­pub­likası Prezidentinin 11 mart 2008-ci il tarixli Sə­rən­ca­mın­­da qeyd olunduğu kimi, "çox­əsr­­lik döv­lətçiliyimiz tarixində xü­­susi yeri olan Heydər Əliyevin fəa­­liyyəti öz əhə­miyyəti etibarilə Azər­­baycan hü­dudlarından çox-çox kənara çıxır. Bey­nəlxalq aləm­­­də cərəyan edən pro­seslərə tə­­­siri baxımından hə­mi­şə seçilən və qlobal dünyanın ən ak­tual ça­ğı­rış­­larına cavab verən Azər­baycan rəh­­bəri zəmanəmizin ta­nınmış si­ya­­si xadimləri sırasında şə­rəfli yer tut­­muşdur". Azərbaycan Respublikası Av­ro­pa Şu­rasının, Avratlantik Tə­rəf­daş­­lıq Şu­rasının, Qara Dəniz İq­ti­sa­­di Əmək­daşlıq Təşkilatının, İs­lam Kon­fransı Təşkilatının, Müs­tə­­qil Döv­lətlər Birliyinin, İqtisadi Əmək­­­daşlıq Təşkilatının və digər bey­­­nəlxalq və regional qrupların üz­­­vüdür, GUAM - "Demokratiya və İq­tisadi İnkişaf Namitə Təş­ki­lat"ın tə­şəbbüsçüsü və fəal iş­ti­rak­çısıdır. Ulu Öndərin siyasi xəttini onun la­­yiqli davamçısı Azərbaycan Res­pub­­likasının Prezidenti İlham Əli­yev cənabları yeni şəraitdə uğurla da­­vam etdirir. Müasir Azərbaycan ümummilli li­­der Heydər Əliyevin şah əsəridir və hər bir kəs Azərbaycan və­tən­da­şı olması ilə qürur və iftixar his­si ke­çirir. Bu fikirlər içərisində ümummilli li­­derimizin öz deyimi xüsusi yer tu­­tur: "Nə qədər ki, Azərbaycan var, Mən də varam, Mən isə Azər­­­bay­can­da əbədi olacağam!" Hörmətlə, Baş redaktor, f.e.d, dosent Əliyeva İ.M.

MÜNDƏRİCAT

İ.Əliyeva. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi əsl ümumxalq bayramıdır
Ziya Məmmədov. Qlobal iqtisadi layihələrin reallaşması ümummilli liderimizin müstəsna xidmətlərindəndir
Cavid Qurbanov. Yük­sə­li­şə apa­ran yol­la­rı­mı­zın qüd­rət­li bə­ləd­çi­si
Sakit Hüseynov. Hamının sevdiyi tarixi şəxsiyyət
Tağı Əhmədov. Ba­kı Met­ro­po­li­te­ni ulu ön­də­ri­mi­zin diq­qət və qay­ğı­sı sa­yə­sin­də in­di­ki sə­viy­yə­yə çat­mış­dır
Adil Teymurov. Ye­ral­tı nəq­liy­yat sek­to­ru­nun in­ki­şa­fı ulu ön­də­rin adı ilə bağ­lı­dır
Eldar Əhmədov. Hüquqi dövlət quruculuğunda Heydər Əliyevin rolu və xidmətləri misilsizdir
Aydın Bəşirov. Dahi xilaskar
А.Н.Аббасбейли. Борьба Европейского Союза и ОБСЕ против международного терроризма
Məhərrəmov A.A. Avropa İttifaqına daxil olan bir sıra üzvdövlətlərin ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində rolu və milli təcrübəsi
Аль Зубири Мухаммед Ахмед. Международная борьба с терроризмом в контексте прав человека
M.M.Mürsəlov. Azərbaycanda sərnişin nəqliyyatı sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri
A.M.Əsədov. Nəqliyyatda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi problemləri
Эфендиев О.Ф. Некоторые актуальные вопросы европейской безопасности в аспекте современных международных отношений
Vəfaddin İbayev. İşgəncə və digər qəddar, qeyriinsani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza əleyhinə Konvensiya müddəalarının milli səviyyədə tətbiqi
A.M.Məhərrəmov. Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğunluğu
Novruz Mehdiyev. Fiziki şəxslərin beynəlxalq cinayət məsuliyyətinin yaranması və beynəlxalq hüquqi aləmdə onun inkişaf tendensiyası
GUAM regionunun beynəlxalq nəqliyyat şəbəkəsinə inteqrasiyası məsələlərinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans
Sovet avtomobil tarixindən
E.Vəliyev. Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən terminlər
Rəsmi sənədlər
«Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
«Girişçıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumataxtarış sistemi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
 
The chairman of scientific council


PAŞAYEV A.M.

Hava haqqında
Diqqət

Müəlliflə redaksiyanın mövqeyi uyğun olmaya bilər.

Göndərilən əlyazmalar, fotolar geri qaytarılmır.