04.20.2018 22:07
XƏBƏR MENYUSU
Axtar
...
№ 1
2004-cü ilin dekabr ayından çıxır.
Təsisçi
Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları (ABADA) İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə Şöbəsində 16 sentyabr 2004-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

ŞƏHADƏTNAMƏ: 0104-P72-40981

«Aviasiya haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005ci il 30 avqust tarixli 284 nömrəli fərmanına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

«Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin bə­zi fər­man­la­rı­na və sə­rən­cam­la­rı­na də­yi­şik­lik­lər və əla­və­lər edil­mə­si haq­qın­da» Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin 2008-ci il 11 no­yabr ta­rix­li 13 nöm­rə­li fər­ma­nı­nın ic­ra­sı ilə əla­qə­dar qə­ra­ra alı­ram:

1. «Avia­si­ya haq­qın­da» Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Qa­nu­nu­nun tət­biq edil­mə­si ba­rə­də» Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin 2005-ci il 30 av­qust ta­rix­li 284 nöm­rə­li Fər­ma­nı­na (Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Qa­nun­ve­ri­ci­lik Top­lu­su, 2005-ci il, N8, mad­də 716) aşa­ğı­da­kı də­yi­şik­lik­lər və əla­və­lər edil­sin:

«1.1. 2.2-ci bənd­də «5.5-ci mad­də­sin­də» söz­lə­ri «5.5-ci, 7.2-ci mad­də­lə­rin­də» söz­lə­ri ilə, «10.8-ci və 11.6-cı mad­də­lə­rin­də» söz­lə­ri «10.2-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də, 10.7-ci, 10.8-ci mad­də­lə­rin­də, 11.4-cü mad­də­sin­də (bi­rin­ci hal­da), 11.6-cı mad­də­sin­də» söz­lə­ri ilə əvəz edil­sin və «18.2-ci» rə­qə­min­dən əv­vəl «14.2-ci,» rə­qə­mi əla­və edil­sin;

1.2. aşa­ğı­da­kı məz­mun­da 2.3-2.17-ci bənd­lər əla­və edil­sin:

«2.3. hə­min qa­nu­nun 11.5-ci mad­də­si­nin ikin­ci his­sə­sin­də, 12.1-ci və 12.2-ci mad­də­lə­rin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mil­li Təh­lü­kə­siz­lik Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Da­xi­li İş­lər Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Nəq­liy­yat Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Göm­rük Ko­mi­tə­si, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı və Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Sər­həd Xid­mə­ti öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.4. hə­min qa­nu­nun 11.4-cü mad­də­sin­də (ikin­ci hal­da) nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mil­li Təh­lü­kə­siz­lik Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Da­xi­li İş­lər Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Nəq­liy­yat Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Göm­rük Ko­mi­tə­si, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı və Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Sər­həd Xid­mə­ti öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.5. hə­min qa­nu­nun 5.6-cı, 5.7-ci mad­də­lə­rin­də, 8.5-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci cüm­lə­lə­rin­də, 11.3-cü mad­də­sin­də, 17.1-ci və 17.2-ci mad­də­lə­ri­nin ikin­ci cüm­lə­lə­rin­də, 17.3-cü mad­də­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci cüm­lə­lə­rin­də, 17.4-cü, 20.1-ci, 20.3-cü, 20.4-cü və 20.7-ci mad­də­lə­rin­də, 21.1-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci his­sə­lə­rin­də, 21.2-ci mad­də­sin­də, 21.3-cü mad­də­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci cüm­lə­lə­rin­də, 22.3-cü mad­də­si­nin bi­rin­ci, ikin­ci, üçün­cü his­sə­lə­rin­də və dör­dün­cü his­sə­si­nin bi­rin­ci cüm­lə­sin­də, 23-cü mad­də­si­nin bi­rin­ci cüm­lə­sin­də, 25.1-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də, 25.2-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci cüm­lə­lə­rin­də, 25.3-cü mad­də­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci his­sə­lə­rin­də, 25.4-cü, 26.3-cü mad­də­lə­rin­də, 27-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci cüm­lə­sin­də, 28.1-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci his­sə­lə­rin­də, 28.2-ci, 29-cu və 30-cu mad­də­lə­rin­də, 32.4.2-ci və 32.4.3-cü (bi­rin­ci hal­da), 42.3-cü, 44.3-cü və 44.4-cü mad­də­lə­rin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın, ha­be­lə hə­min qa­nu­nun 7.1-ci və 8.11-ci mad­də­lə­rin­də, 9.8-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də, 14.1-ci mad­də­sin­də, 26.1-ci mad­də­si­nin ikin­ci cüm­lə­sin­də və 42.2-ci mad­də­sin­də və 42.7-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci cüm­lə­lə­rin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni mül­ki ha­va gə­mi­lə­ri­nə mü­na­si­bət­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı, döv­lət ha­va gə­mi­lə­ri­nə mü­na­si­bət­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.6. hə­min qa­nu­nun 6.3-cü mad­də­si­nin bi­rin­ci cüm­lə­sin­də, 7.4-cü mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də (bi­rin­ci hal­da), 8.3-cü, 8.4-cü mad­də­lə­rin­də, 8.6-cı mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də, 8.7-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci cüm­lə­sin­də, 8.8-ci mad­də­sin­də, 8.9-cu mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də, 8.10-cu mad­də­si­nin ikin­ci və üçün­cü cüm­lə­lə­rin­də, 9.2-ci mad­də­sin­də, 9.3-cü (Mül­ki ha­va gə­mi­lə­ri ilə döv­lət ha­va gə­mi­lə­ri­nin bir­gə is­ti­fa­də­si nə­zər­də tu­tu­lan ha­va li­man­la­rı­nın və mül­ki ae­rod­rom­la­rın ser­ti­fi­kat­laş­dı­rıl­ma­sı isə Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi­nin rə­yi nə­zə­rə alın­maq­la apa­rı­lır) və 9.3.5-ci mad­də­lə­rin­də, 9.4-cü və 9.6-cı mad­də­lə­ri­nin bi­rin­ci və ikin­ci cüm­lə­lə­rin­də, 9.7-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­si­nin bi­rin­ci cüm­lə­sin­də və ikin­ci his­sə­sin­də, 18.1-ci, 32.5.2-ci mad­də­lə­rin­də, 34.1-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci cüm­lə­lə­rin­də, 34.2-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci, ikin­ci və üçün­cü cüm­lə­lə­rin­də, 35.0-cı mad­də­sin­də, 36-cı mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də, 37-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də, ikin­ci his­sə­si­nin bi­rin­ci və ikin­ci cüm­lə­lə­rin­də, 38.1-ci mad­də­sin­də, 38.2-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci cüm­lə­sin­də, 39.1-ci, 39.2-ci, 41.0-cı, 41.0.3-cü və 42.4-cü mad­də­lə­rin­də, 43.2-ci mad­də­si­nin ikin­ci his­sə­si­nin ikin­ci cüm­lə­sin­də və 50.6-cı mad­də­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın, ha­be­lə hə­min qa­nu­nun 8.9-cu mad­də­si­nin ikin­ci his­sə­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı hə­ya­ta ke­çi­rir;

2.7. hə­min qa­nu­nun 6.4-cü mad­də­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Xa­ri­ci İş­lər Na­zir­li­yi Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi ilə ra­zı­laş­dır­maq­la hə­ya­ta ke­çi­rir;

2.8. hə­min qa­nu­nun 6.5-ci mad­də­sin­də, 6.6-cı mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­si­nin ikin­ci cüm­lə­sin­də və 8.7-ci mad­də­si­nin ikin­ci cüm­lə­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi hə­ya­ta ke­çi­rir;

2.9. hə­min qa­nu­nun 9.10-cu mad­də­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Nəq­liy­yat Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Ra­bi­tə və İn­for­ma­si­ya Tex­no­lo­gi­ya­la­rı Na­zir­li­yi və yer­li ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.10. hə­min qa­nu­nun 10.1-ci mad­də­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı­nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı və Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Sər­həd Xid­mə­ti öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.11. hə­min qa­nu­nun 10.3-cü və 10.5-ci mad­də­lə­rin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mil­li Təh­lü­kə­siz­lik Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Da­xi­li İş­lər Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Nəq­liy­yat Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Göm­rük Ko­mi­tə­si, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Sər­həd Xid­mə­ti və yer­li ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.12. hə­min qa­nu­nun 10.4-cü mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mil­li Təh­lü­kə­siz­lik Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Da­xi­li İş­lər Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Göm­rük Ko­mi­tə­si, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Sər­həd Xid­mə­ti və yer­li ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.13. hə­min qa­nu­nun 42.6-cı mad­də­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Ra­bi­tə və İn­for­ma­si­ya Tex­no­lo­gi­ya­la­rı Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.14. hə­min qa­nu­nun 44.1-ci mad­də­si­nin bi­rin­ci cüm­lə­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi və Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.15. hə­min qa­nu­nun 7.4-cü mad­də­si­nin bi­rin­ci his­sə­sin­də (ikin­ci hal­da) nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Da­xi­li İş­lər Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mil­li Təh­lü­kə­siz­lik Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Göm­rük Ko­mi­tə­si, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Sər­həd Xid­mə­ti və Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Xü­su­si Döv­lət Mü­ha­fi­zə Xid­mə­ti öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.16. hə­min qa­nu­nun 9.3.10-cu mad­də­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fıq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Şə­hər­sal­ma və Ar­xi­tek­tu­ra Ko­mi­tə­si və yer­li ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qan­la­rı öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər;

2.17. hə­min qa­nu­nun 9.9-cu mad­də­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş «mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı»nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­ni Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Mü­da­fiə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Mül­ki Avia­si­ya Ad­mi­nist­ra­si­ya­sı, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Sə­hiy­yə Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Eko­lo­gi­ya və Tə­bii Sər­vət­lər Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət Şə­hər­sal­ma və Ar­xi­tek­tu­ra Ko­mi­tə­si öz sə­la­hiy­yət­lə­ri da­xi­lin­də hə­ya­ta ke­çi­rir­lər.».

2. Bu fər­man dərc edil­di­yi gün­dən qüv­və­yə mi­nir.

 

 

İl­ham ƏLİ­YEV,

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın

Pre­zi­den­ti

Ba­kı şə­hə­ri, 13 fev­ral 2009-cu il

MÜNDƏRİCAT

Ибрагим Кулиев, Азад Ибрагимли. Конституционность полномочий Президента Азербайджанской Республики и его взаимодействие с Конституционным Судом
Rəsmi sənədlər
 
The chairman of scientific council


PAŞAYEV A.M.

Hava haqqında
Diqqət

Müəlliflə redaksiyanın mövqeyi uyğun olmaya bilər.

Göndərilən əlyazmalar, fotolar geri qaytarılmır.