04.25.2018 21:57
XƏBƏR MENYUSU
Axtar
...
№ 1
2004-cü ilin dekabr ayından çıxır.
Təsisçi
Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları (ABADA) İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə Şöbəsində 16 sentyabr 2004-cü il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

ŞƏHADƏTNAMƏ: 0104-P72-40981

VİLAYƏT  BAYRAM  OĞLU  DAŞDƏMİROV

 

Da­xi­li iş­lər or­qan­la­rı­nın döv­lət yol po­li­si xid­mə­ti­nə ağır it­gi üz ver­miş­dir. DİN Baş Döv­lət Yol Po­li­si İda­rə­si­nin şö­bə rəi­si, po­lis pol­kov­ni­ki Vi­la­yət Daş­də­mi­rov qəf­lə­tən və­fat et­miş­dir.

Vi­la­yət Bay­ram oğ­lu Daş­də­mi­rov 1952-ci il no­yab­rın 18-də Gən­cə şə­hə­rin­də ana­dan ol­muş­dur. 1971-1973-cü il­lər­də hər­bi xid­mət­də olan V.Daş­də­mi­rov xid­mə­ti­ni ba­şa vur­duq­dan son­ra Azər­bay­can Po­li­tex­nik İns­ti­tu­tu­na da­xil ol­muş­dur. 1978-ci il­də ins­ti­tu­tu bi­ti­rə­rək me­xa­nik-mü­hən­dis ix­ti­sa­sı­na yi­yə­lə­nən V.Daş­də­mi­rov Bər­də ra­yon Da­xi­li İş­lər Şö­bə­sin­də döv­lət av­to­mo­bil mü­fət­ti­şi və­zi­fə­sin­də fəa­liy­yə­tə baş­la­mış­dır. V.Daş­də­mi­rov qı­sa müd­dət ər­zin­də özü­nü ba­ca­rıq­lı mü­tə­xəs­sis ki­mi gös­tər­miş və 1980-ci il­də Gən­cə şə­hər Da­xi­li İş­lər İda­rə­si­nin DAM böl­mə­sin­də baş mü­hən­dis və­zi­fə­si­nə irə­li çə­kil­miş­dir.

1983-1993-cü il­lər­də V.Daş­də­mi­rov Gən­cə ŞDİİ DAM böl­mə­sin­də ta­qım ko­man­di­ri, baş döv­lət av­to­mo­bil mü­fət­ti­şi və böl­mə rəi­si və­zi­fə­lə­rin­də uğur­la fəa­liy­yət gös­tər­miş­dir. 1993-1995-ci il­lər­də Gən­cə şə­hər Po­lis İda­rə­si­nin rəis müa­vi­ni iş­lə­yən V.Daş­də­mi­rov şə­hər­də kri­mi­nal du­ru­mun sta­bil­ləş­di­ril­mə­sin­də, ci­na­yət­kar dəs­tə­lə­rin tərk­­si­lah edil­mə­sin­də xü­su­si fəal­lıq nü­ma­yiş et­dir­miş­dir. 1995-ci il­də Gən­cə ŞPİ-nin DYP şö­bə­si­nə rəis tə­yin edil­dik­dən son­ra öz ener­ji­si­ni yol hə­rə­kə­ti qay­da­la­rı­nı po­zan­la­ra qar­şı mü­ba­ri­zə­yə sərf edən V.Daş­də­mi­rov şə­hər­də yol nəq­liy­yat ha­di­sə­lə­ri­nin sa­yı­nın azal­ma­sı­na, in­san hə­ya­tı­nın qo­run­ma­sı­na nail ol­muş­dur.

2003-cü il­də BDY­Pİ-nin Yol Pat­rul Xid­mə­ti şö­bə­si­nin rəi­si və­zi­fə­si­nə irə­li çə­ki­lən V.Daş­də­mi­rov yük­sək ix­ti­sas­lı mü­tə­xəs­sis ki­mi bi­li­yi­ni və zən­gin təc­rü­bə­si­ni gənc yol po­li­si əmək­daş­la­rın­dan əsir­gə­mə­miş, döv­lət yol po­li­si xid­mə­ti­nin ön sı­ra­la­rın­da ol­muş­dur.

Ba­ca­rıq­lı təş­ki­lat­çı, qay­ğı­keş və həs­sas in­san, gö­zəl ai­lə baş­çı­sı Vi­la­yət Bay­ram oğ­lu Daş­də­mi­ro­vun əziz xa­ti­rə­si daim qəl­bi­miz­də ya­şa­ya­caq­dır.

 

DİN BDY­Pİ-nin kol­lek­ti­vi

MÜNDƏRİCAT

Rəsmi sənədlər
 
The chairman of scientific council


PAŞAYEV A.M.

Hava haqqında
Diqqət

Müəlliflə redaksiyanın mövqeyi uyğun olmaya bilər.

Göndərilən əlyazmalar, fotolar geri qaytarılmır.